تبلیغات
ظهور نزدیک استعالمی گناه کرد...

و خداوند رو به او کرد و گفت: می خواهی پرده بین تو مردم را کنار بزنم تا مردم بدانند که تو چه گناهی کرده ای تا از تو بیزار گردند؟

عالم رو کرد به خداوند و گفت: میخواهی پرده کرامتت را کنار بزنم تا مردم بدانند که تو چقدر آمرزنده و بخشنده و مهربان هستی تا هر چه خواهند گناه کنند؟

و خداوند فرمود: تو را با ما هیچ!


به نقل از خودینوشته شده در چهارشنبه 1391/11/18 توسط hh bb | نظرات شما ()